جشنواره
حکیمانه
ادبیات ایران و جهان

 الف» ابوسعید ابوالخیر احمد شاملو احمدرضا احمدی اخوان ثالث اکبر اکسیر انوری ایرج جنتی عطائی 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نویسنده: رضا قهرمانی

Google